Projekty

Rozvoj cykloturistiky v pohraničnom území okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa

Projekt bol financovaný z programu Phare CBC v rámci Pilotnej grantovej schémy Ministerstva hospodárstva SR v roku 2001. Jeho výstupom bolo

 • vyznačených 286 km cyklotrás
 • cykloturistickými orientačnými značkami
 • vymaľované orientačné cykloznačenie
 • osadené orientačné tabule s mapami cyklotrás s rozmermi 100 x 80 cm.
 • na horských priechodoch postavené 3 zastrešené oddychové zariadenia na oddych a úkryt pre cykloturistov.
 • vydaný sprievodca cyklotrasami s mapou a s výškovými prevýšeniami v počte 5000 ks v slovenčine, poľštine, nemčine a angličtine

SR0015 0301 0016 Pieniny a Zamagurie – obrazový turistický sprievodca s mapou

 • vykonaný prieskum na obidvoch stranách hranice
 • objektivizácia požiadaviek a potrieb pre skvalitnenie informácii o území
 • prezentácia získaných údajov a diskusia s cieľovými skupinami
 • vydanie informačnej publikácie
 • vydanie kvalitnej štvorfarebnej mapy k tejto informačnej publikácii
 • prezentácia výstupu projektu medzi cieľovými skupinami a v  masovokomunikačných prostriedkoch
 • distribúcia turistického sprievodcu s mapou jednotlivým účastníkom cieľových skupín na oboch stranách hranice

Program obnovy dediny

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria bolo viackrát úspešné v podávaní projektov cez Program obnovy dediny, ktorého nositeľom je Ministerstvo životného prostredia SR. V rámci tohto programu boli realizované tieto projekty:

 • 1999 Urbanistická štúdia Zamagurie (reprografické a kopírovacie práce už spracovanej urbanistickej štúdie) s dotáciou vo výške 20 000 Sk
 • 2001 Projektová dokumentácia „Zásobovanie pitnou vodou obce Č. Kláštor, Majere, Lechnica“ v hodnote 100 000 Sk podporená dotáciou vo výške 70 000 Sk
 • 2003 „Revitalizácia verejného priestranstva – ihrisko pre mládež predškolského veku“ projekt bol podporený finančnou čiastkou vo výške 80 000 Sk, z ktorej sa realizovali tieto práce:
  • úprava trávnatej plochy na verejnom priestranstve
  • zhotovenie detských preliezačiek, hojdačiek a pod.
  • vytrasovanie a dobudovanie chodníkov
 • 2003 Projektová dokumentácia „ČOV a kanalizácia obce Červený Kláštor – ČOV2“ podporená finančnou čiastkou 80 000 Sk
 • 2004 Projektová dokumentácia „Riešenie odtokových pomerov v intraviláne obce Červený Kláštor“ v hodnote 100 000Sk pričom výška poskytnutého grantu bola 70 000 Sk
Navrhovaný priebeh cyklotrasy
Konferencia k cyklotrase v Čorštýne

Cyklotrasa Spišská Stará Ves – Červený Kláštor

Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria v spolupráci s mestom Spišská Stará Ves, gminou Čorštýn a obcami Majere a Červený Kláštor, využilo výzvu Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie projektov v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Programu pre cezhraničnú spoluprácu Poľsko – Slovenská republika na roky 2007-2013 – mikroprojekty a predložilo projekt „Cykloturistická magistrála okolo Tatier – časť Pieniny“. 

Projekt bol podporený z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko– Slovenská republika 2007-2013, mikroprojekty evidovaný pod číslom PL-SK/PO/IPP/I/120 vo výške 43 792,00 €.

Z tejto čiastky, počas realizácie projektu od marca 2010 do januára 2011 bolo čerpaných 39671,83€, z toho z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 32035 €, zo štátneho rozpočtu 5653,24 € a z vlastných zdrojov 1983,59 €.

Dotácia z fondu predsedníčky Vlády SR z program „Náš vidiek“

Zlepšenie podmienok pre zimné rekreačné a športové využitie Pienin a Zamaguria

Aktivity:

 • Vytypovanie a označenie cca 25 km trás pre bežecké lyžovanie v blízkosti stredísk cestovného ruchu tak aby ich spájali
 • Nákup snežného skútra vrátane snežných pásov, snehových reťazí, vlečného zariadenia na úpravu bežeckej stopy a zariadenie na odpratávanie snehu.

Projekt v hodnote 23 000 € bol podporený dotáciou 19 000 €