Dunajec v prielome pred Jánošíkovým skokom

Vitajte na stránkach Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria.

Cieľom Združenia pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria je najmä:

  • podporovať vznik a rozvoj všetkých foriem podnikania
  • zastupovať a obhajovať oprávnené záujmy svojich členov voči ostatným subjektom
  • spolupracovať so štátnou správou, samosprávou a ďalšími organizáciami pri zvyšovaní právneho, ekonomického a spoločenského zázemia pre výkon podnikania a pri podnecovaní aktivít zameraných na rozvoj územia
  • sprostredkovať komplexné poradensko-konzultačné, informačné a vzdelávacie služby pre členov združenia
  • podieľať sa na formovaní poradensko-informačného centra pre členov združenia
  • spolupracovať so združeniami podobného zamerania na Slovensku a v zahraničí
  • spolupracovať pri výchove, tvorbe a ochrane životného prostredia, najmä predkladať projekty, návrhy a riešenia na zabezpečenie kvalitného životného prostredia vo všetkých jeho zložkách
Účastníci snemu v v Červenom Kláštore

Združenie Pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria (ďalej aj ZPRRPZ) vzniklo registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 26.1.1999 pod číslom VVS/1‑900/90‑14813. Ustanovujúci snem sa uskutočnil 3. marca 1999 v Spišskej Starej Vsi. Stanovy z roku 1999 boli upravované v roku 2006. Združenie začínalo s dvanástimi členmi a postupne sa jeho členská základňa rozširovala a v súčasnosti tvorí jeho členskú základňu:

  • 18 samospráv
  • 3 právnické osoby
  • 6 fyzických osôb podnikajúcich

Územná pôsobnosť ZPRRPZ sa vzťahuje na územie Zamaguria, ktorého prirodzenou súčasťou sú aj Pieniny

Územie Zamaguria

Sídlo organizácie